Tính chọn đường kính ống nước ngưng trong HVAC

10th Oct, 2021

Đường kính ống nước ngưng trong HVAC được quy định trong Quy chuẩn cấp thoát nước quốc tế IPC - 2018. 

Phần công suất lạnh và đường kính có thể chuyển từ hệ I - P sang S - I như bảng sau:

Trong quá trình tính chọn trong thiết kế có thể đẩy ống lên một cỡ để có hệ số an toàn nhất định cho dự án, đặc biệt với dự án ở khu vực nhiệt đới gió mùa như nước ta.

Tài liệu bảng tính QCVN

Tải bộ bảng tính QCVN 09:2013/BXD

Bài viết liên quan

© Copyright 2025 VNJIN. All Rights Reserved.